Algemene voorwaarden HRM College B.V.

 

Algemene voorwaarden HRM College B.V.

 

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de workshop deelneemt.
Workshop: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Open-inschrijving workshop: workshop met deelname door deelnemer(s) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
'In company'-workshop: workshop met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van 'HRM College B.V.', ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open-inschrijving workshop

1. Inschrijving voor de door 'HRM College B.V.' te verzorgen open inschrijving workshops kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per E-mail/elektronisch post.
2. HRM College B.V.' bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake 'in company'-workshop

1. Ter zake een 'in company'-workshop zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij 'HRM College B.V.’.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in company'-workshop komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. 'HRM College B.V.' is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open-inschrijving workshop

1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de workshopprijzen de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de sitewww.hrmcollege.nl zijn vermeld.
2. Bij aanmelding voor een workshop middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing. Indien deze niet staan vermeld, gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de site www.hrmcollege.nl zijn vermeld.
3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via Internet en verzending per E-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de site www.hrmcollege.nl zijn vermeld.
4 .In de workshopprijzen zijn de kosten voor het workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

Artikel 6. Prijzen van 'in company'-workshop

1. De workshopprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde workshopprijs zijn de kosten voor het workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.

Artikel 7. Betaling

1. Na inschrijving voor een workshop zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt 'HRM College B.V.' een factuur met betrekking tot de workshop aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de workshop, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door 'HRM College B.V.' aangewezen bankrekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor 'HRM College B.V.' voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor aanvang van de workshop niet de volledige betaling van de workshopprijs door 'HRM College B.V.' is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de workshop deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige workshopprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Annulering open-inschrijving door de opdrachtgever

1. Bij annulering tot vier (4) weken voor aanvang van de workshop wordt EUR25,- (excl. BTW) in rekening gebracht.
2. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor aanvang van de workshop zal 50% van het verschuldigde workshopbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
3. Bij annulering binnen één (1) week voor aanvang van de workshop is het volledige workshopgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde.

Artikel 9. Verhindering van de cursist

1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger voor aanvang van de workshop wordt aangemeld bij 'HRM College B.V.' Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde workshop op andere datum.

Artikel 10. Annulering door 'HRM College B.V.'

'HRM College B.V.' behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor aanvang van de workshop. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. 'HRM College B.V.' zal het door de opdrachtgever betaalde workshopgeld restitueren. Indien mogelijk biedt 'HRM College B.V.' de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. HRM College B.V.' is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop van 'HRM College B.V.' of de annulering van de workshopovereenkomst door 'HRM College B.V.', tenzij aan 'HRM College B.V.' opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien 'HRM College B.V.' op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed

Artikel 12. Intellectuele eigendom

1. Het verstrekte workshopmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshops worden door 'HRM College B.V.’ voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'HRM College B.V.' is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 13. Vervanging docent of trainer

'HRM College B.V.' is te allen tijde gerechtigd een docent, door haar met de uitvoering van de workshopovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent.

Artikel 14. Reclame

1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de workshopovereenkomst of een met de workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de workshop en deze te richten aan de directeur van 'HRM College B.V.'. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijke zal plaatsvinden.

Artikel 15. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van 'HRM College B.V.' en overeenkomsten tussen 'HRM College B.V.' en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.

HRM College BV
Patrijzenhof 26
3755 ES EEMNES
tel: 035- 887 48 35

info@hrmcollege.nl

ACTUEEL

 


E-kenniscollege

23 februari 2018
Power to the People -

Mens Boven Systeem

bekijk hier:

video (18 min.)


Arthur Hol over het samenspel van bestuur, toezicht, medezeggenschapsorganen, personeel en klanten bij organisatieontwikkeling en HRM

Interview met Frank Seine,  naar aanleiding van de door Arthur Hol verzorgde Masterclasses voor de beroepsorganisaties van toezichthouders NVTZ en VTOI/NVTK

 


Lees hier de meest recente nieuwsbrief


 

U kunt zich nu inschrijven voor de volgende workshops:

 

 ‘Goed Werkgeverschap en Nieuw Organiseren - de arbeidsrechtelijke- en HR aspecten’.

 

 ‘Samensturing in Verandering - de praktijk van co-creatie voor bestuur, toezicht en medezeggenschap’.

 

‘Dutch Labour Law & HR’.

 

 


 

Meer actuele informatie vindt u op

arthurhol.nl